Υπηρεσίες

Η δραστηριότητα του δικτύου gnΩsi εξυπηρετεί τις ανάγκες της ενεργούς επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας. Στόχος του δικτύου gnΩsi είναι να αποτελέσει μια υπηρεσία μίας στάσης όπου επιχειρήσεις με δυναμικό καινοτομίας θα λαμβάνουν υψηλής προστιθέμενης αξίας υποστήριξη. Παράλληλα οι μη Ώριμοι Φορείς στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο δικτύου gnΩsi έχουν πρόσβαση σε ένα πακέτο υπηρεσιών, ώστε να αναπτύξουν το δικό τους σχέδιο λειτουργίας καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες.

Επιχειρηματική & Ερευνητική Κοινότητα

  • Εντοπισμός τεχνολογιών και εφευρέσεων που διαθέτουν προοπτικές για εμπορική αξιοποίησή.
  • Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας με τη χρήση πατεντών, copyrights, trademarks ή plant variety rights (δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών).
  • Εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εφευρέσεών των ιδρυμάτων και των ερευνητικών ομάδων.
  • Προώθηση των αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Παροχή πρόσβασης σε υποδομές, υπηρεσίες και προϊόντα δραστηριότητας των συνεργαζόμενων φορέων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μη Ώριμοι Φορείς

Οι συνεργαζόμενοι μη Ώριμοι Φορείς στο πλαίσιο της συνεργασίας τους δίκτυο gnΩsi έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε επιμέρους άξονες: 

  • Υποστήριξη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας μη Ώριμου Φορέα και επιμόρφωση των στελεχών του.
  • Τεχνολογική ανακάλυψη, αξιολόγηση και προστασία της νέας γνώσης
  • Διασύνδεση, δικτύωση και αξιοποίηση νέας γνώσης.
  • Καλλιέργεια άμεσου οικοσυστήματος.
  • Προσέλκυση χρηματοδότησης.
Scroll to Top