Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), ιδρύθηκε το 1919 και αποτελεί το πρώτο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Σήμερα, το ΕΙΠ είναι ένα Ερευνητικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας. Η λειτουργία του ΕIΠ διέπεται από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού νόμου για τα Ερευνητικά Κέντρα όσο και από Διμερή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης με το Institut Pasteur της Γαλλίας.

Στόχος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας ή σε σύμπραξη με άλλους ερευνητικούς ή τεχνολογικους φορείς ή επιχειρήσεις για την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας που προέρχεται από ερευνητικά του αποτελέσματα.

Δραστηριότητα

Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το ΕΙΠ ως προς τα άλλα εθνικά ερευνητικά κέντρα, είναι ότι η έρευνα διεξάγεται στα εργαστήριά του.

Οσον αφορά τα μολυσματικά νοσήματα, η έρευνα στο ΕΙΠ εστιάζεται στη μελέτη επιλεγμένων παθογόνων με μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στον τομέα της ανοσολογίας η έρευνα έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση βασικών μηχανισμών της φυσικής και επίκτητης ανοσίας καθώς και παθογενειών που αναπτύσσονται μέσω του ανοσολογικού συστήματος.

Στον τομέα της νευροβιολογίας η έρευνα εστιάζεται στη μελέτη νευρομυϊκών λειτουργιών και νευροανοσολογικών αλληλεπιδράσεων.

Scroll to Top