Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) / Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), είναι δημόσιος ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. To Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα επιστήμης της θάλασσας στην Ελλάδα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Στόχος

Κύριος στόχος του (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι η διεξαγωγή διεπιστημονικής εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας με σκοπό:

  • Διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας.
  • Προαγωγή της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών και άλλων πόρων.
  • Υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υδρόσφαιρα και την προστασία της.
  • Παροχή συμβουλών σε εθνικά, μεσογειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης.

Δραστηριότητα

Στα 60 χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει ένα τεράστιο ερευνητικό έργο μελετώντας τις ελληνικές θάλασσες και τα οικοσυστήματα τους, τις επιπτώσεις της ρύπανσης, την ποιότητα και ποσότητα αλιευματικών αποθεμάτων, τις τεχνικές υδατοκαλλιέργειας, τα οικοσυστήματα γλυκών νερών κ.ά.

Επίσης, έχει καταγράψει χιλιάδες είδη ασπονδύλων, ψαριών και πλαγκτονικών οργανισμών χαρτογραφώντας έτσι την τεράστια βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών.

Το ίδρυμα αποτελείται από τρία ερευνητικά ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων.

Scroll to Top