Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 με σκοπό τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αποτελείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών) και δύο στον τομέα των θετικών επιστημών (Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας και Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας).

Στόχος

Κύριος στόχος του ΕΙΕ είναι η επιστημονική αριστεία σε διεθνές επίπεδο, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής αποστολής του Ιδρύματος και η σύνδεση με την οικονομία και την κοινωνία.

Το ΕΙΕ εστιάζει σε μετωπικές περιοχές της επιστήμης και ειδικότερα στα νανο-υλικά, στα φάρμακα, στo περιβάλλον, στην υγεία, στις εφαρμογές της φωτονικής και της βιοτεχνολογίας καθώς και στις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στο ευρύτερο πεδίο των ιστορικών επιστημών και του πολιτισμού.

Δραστηριότητα

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών όπου έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και διάχυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών.

Τα δύο Ινστιτούτα θετικών επιστημών του ΕΙΕ διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της υγείας, των φαρμάκων, της επιστήμης των υλικών με έμφαση στα νανο-υλικά, στις εφαρμογές της φωτονικής και της βιοτεχνολογίας καθώς και στους τομείς των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Scroll to Top