Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Κέρκυρα και παραρτήματα στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά, και στη Ζάκυνθο. Ιδρύθηκε το 1984. Το πανεπιστήμιο αποτελείται από πέντε σχολές και δώδεκα τμήματα σπουδών.

Διδακτικό Προσωπικό

Φοιτητές

Ερευνητικό Έργο

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2018 και μετονομάσθηκε σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ). 

Λειτουργεί ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα. Αντικείμενο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

 
Scroll to Top