Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση , τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site). Την υψηλότερη κατάταξη που μπορεί να λάβει ένα κέντρο αναφοράς, για την καινοτομία σε δράσεις που σχετίζονται με την Ενεργό και Υγιή Γήρανση.

Στόχος

Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση του ΙΤΕ στοχεύει στη συνένωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που αποτελείται από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή/ ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) και την κοινωνία των πολιτών (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικοί φορείς) με βάση το μοντέλο της “τετραπλής έλικας” καινοτομίας.

Δραστηριότητα

Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση επικεντρώνει τη δράση του σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, προώθηση της καινοτομίας, και έρευνα αιχμής, δημιουργώντας συνθήκες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να πετύχει μεμονωμένα ένας φορέας από μόνος του, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Scroll to Top