Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Στόχος

Στόχος του MACC είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δικτύωση επιχειρήσεων, η προώθηση μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και αγοράς, η υποστήριξη εισαγωγής και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών καθώς και η υποστήριξη στην κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας

Δραστηριότητα

Η MACC υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, την υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικούς φορείς και παραγωγικές μονάδες.

Όλοι οι εταίροι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον αγροδιατροφικό τομέα, (πρωτογενή τομέα, παραγωγή/διανομή τροφίμων, προμήθειες, πλαστικά, συστήματα IoT, αισθητήρες [u1] κ.λπ.) έχοντας μακρά και πολύ αποτελεσματική εμπειρία σε διάφορα αλληλοσυμπληρούμενα σχετικά πεδία.

Scroll to Top