Πολυτεχνείο Κρήτης: Ημερίδα για την Καινοτομία & τη Μεταφορά Τεχνολογίας

Πολυτεχνείο Κρήτης: Ημερίδα για την Καινοτομία & τη Μεταφορά Τεχν …

Ημερίδα για την Καινοτομία και τη Μεταφορά Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο των έργων ΕΠΑΝΕΚ143 και ΕΔΒΜ166.

Η ενημερωτική ημερίδα αφορούσε στις δράσεις καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26/10/2022 στο αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης». Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας για τις παροχές και δυνατότητες που παρέχονται στα πλαίσια των έργων:

  • ΕΠΑΝΕΚ143: «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», της πράξης «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» με κωδικό MIS 5136151, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες».
    Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκη.
  • ΕΔΒΜ166: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με κωδικό MIS 5161068, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
    Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο.

Συνοπτικά, οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν:

  • Παροχή υπηρεσιών ΔΙ, Τεχνολογική Προαξιολόγηση και Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας, Proof of Concepts και Spin-off μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εισηγητής καθ. Μιχάλης Ζερβάκης, Επ. Υπεύθυνος έργου ΕΠΑΝΕΚ 143.
  • Εκπαίδευση και συμβουλευτική φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα επιχειρηματικότητας, Φυτώριο Ιδεών, οριζόντιο εργαστήριο – «Fabrication Laboratory” του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εισηγητής καθ. Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επ. Υπεύθυνος έργου ΕΔΒΜ166.

 

Scroll to Top